Treści merytoryczne:
Problematyka seminarium oscyluje wokół psychologii rozwoju człowieka dorosłego i psychologii rodziny. Proponowane obszary analizy teoretycznej i
empirycznej dotyczą następujących zagadnień:
 psychologiczne aspekty funkcjonowania małżeństwa i kohabitacji
 bliskość w związkach intymnych
 inicjacja rodzicielska
 przekonania prenatalne
 kompetencje rodzicielskie
 zaangażowanie rodzicielskie kobiet i mężczyzn
 autokreacja rodziców
 młodociane macierzyństwo
 odroczone rodzicielstwo
 współzależność ról rodzinnych – małżeństwo i rodzicielstwo.
Cele przedmiotu:
Nadrzędnym celem zajęć jest przygotowanie pracy pisemnej, będącej podstawą uzyskania tytułu magistra psychologii. Praca magisterska prezentuje
wiedzę i umiejętności metodyczne piszącego, wobec czego konstruowanie jej rozwija: 1. umiejętności samodzielnej pracy nad tekstem naukowym, 2.
krytyczny stosunek do tekstów naukowych umożliwiający podejmowanie polemiki teoretycznej, 3. kwalifikacje metodologiczne pozwalające na
prowadzenie badań naukowych.
Cele szczegółowe seminarium (przedstawione w porządku chronologicznej ich realizacji):
 określenie problematyki pracy (sprecyzowanie odpowiedzi na wstępne pytania: Co wzbudza moje szczególne zainteresowania? Jaki obszar – w
ramach tematyki seminarium – chcę przeanalizować i zbadać? Jakie mam pytania, na które chcę odpowiedzieć w pracy? Kogo chcę zbadać? ),
 zapoznanie się z formalnymi wymogami pisania pracy magisterskiej (m. in. kolejność elementów pracy, prezentacja tabelaryczna i graficzna,
redagowanie bibliografii),
 przypomnienie konieczności respektowania zasad etycznych (plagiat, ignorancja teoretyczna),
 sformułowanie tematu i celu pracy (określenie potencjalnych korzyści z niej wynikających dla nauki i/lub praktyki),
 przestudiowanie literatury z zakresu problematyki pracy (analiza z perspektywy tematu, wskazanie kwestii dyskusyjnych),
 określenie problemu badawczego i hipotez,
 wybór narzędzi badawczych,
 opracowanie planu badań,
 przeprowadzenie badań i ich opis,
 dokonanie samodzielnej interpretacji wyników przeprowadzonych badań,
 omówienie wyników w kontekście literatury.
Warunki:
Seminarium magisterskie rozumiem jako spotkanie osób, których zainteresowania w pewnym obszarze są podobne. Ze swojej strony zapewniam opiekę i
stymulację, która kształtuje m. in.: umiejętność samodzielnej pracy nad tekstem naukowym, krytyczny stosunek do tekstów naukowych umożliwiający
podejmowanie polemiki teoretycznej, umiejętność konstruowania problemów i pytań badawczych oraz ich weryfikowania. Ze strony magistrantów
oczekuję:
 zainteresowania eksplorowaną problematyką
 motywacji do rozwijania umiejętności samodzielnej pracy nad tekstem naukowym
 kwalifikacji metodologicznych pozwalających na prowadzenie badań.