Nowe zjawiska kulturowe a procesy rozwoju człowieka

Sytuacja życia i rozwoju współczesnego człowieka różni się zasadniczo od tej której doświadczały poprzednie pokolenia. W ramach seminarium
poszukujemy odpowiedzi na pytanie o to, co z tej nowej sytuacji, w jakim zakresie i w jakim wieku odciska się na procesach rozwoju. Przedmiotem analiz
są zmiany zachodzące w przeżyciach dzieci w wybranym wieku rozwojowym, do których dochodzi na skutek ich uczestnictwa w nowych zjawiskach
kulturowych.
Celem ogólnym jest kształtowanie refleksyjnej postawy do rzeczywistości społecznej życia i rozwoju współczesnego człowieka. Celami szczegółowymi są:
1. teoretyczne rozpoznanie znaczenia dla rozwoju dziecka wybranego nowego zjawiska kulturowego, 2. empiryczna weryfikacja hipotez sformułowanych
na podstawie teoretycznej analizy.
W tym roku proponujemy pracę w dwóch obszarach problemowych dotyczących:

 1. normatywnych kryzysów rozwojowych. Interesują nas przyczyny nasilania się symptomów kryzysów i ich znaczenie dla kulturowego
  rozwoju. Proponowane obszary pracy to: 1. operacjonalizacja symptomów kryzysów strukturalnych i funkcjonalnych, 2. narzędzia diagnozy
  symptomów kryzysów, 3. determinanty siły i trwałości symptomów kryzysów, 4. skutki różnych form przechodzenia kryzysów rozwojowych, 5.
  pedagogika okresów kryzysów.
  Wymagania: ocena dobra z Psychologii rozwoju człowieka, znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów naukowych
  LIMIT: 8 os.
  Tryb stacjonarny
 2. nowych technologii w edukacji. Interesuje nas badanie pojawiających się w edukacji,na różnych jej poziomach, zjawisk związanych z
  wprowadzaniem i/lub obecnością nowych technologii. Proponowane obszary pracy to: 1. równoważność tradycyjnych metod nauczania i metod
  wykorzystujących nowe technologie, 2. innowacyjność technologii w nauczaniu, 3. zastępowalność osoby nauczyciela przez nowe technologie,
  4. gamifikacja edukacji, 5. dostęp do otwartej edukacji.
  Wymagania: ocena dobra z Technologii informacyjnej, znajomość języka angielskiego pozwalająca na czytanie tekstów naukowych